GRATIS DAGKAART

Vraag de gratis dagkaart aan
en probeer ons vrijblijvend!

Algemene voorwaarden

Hieronder onze algemene voorwaarden. Je kunt deze ook downloaden als PDF.

Algemene voorwaarden

Avalonfitcentre is aangesloten bij de brancheorganisatie Fitvak.

Artikel 1: Aanmelding en Avalonfitcentre pas

a. Aanmelding als Avalonfitcentre-lid vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- (met uitzondering van acties).
b. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Avalonfitcentre zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
c. Tijdens het eerste bezoek aan de Avalonfitcentre vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Avalonfitcentre pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Avalonfitcentre pas krijgt een lid toegang tot de Avalonfitcentre vestiging.
d. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Avalonfitcentre de passen aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij de Avalonfitcentre vestiging. De werknemer tekent voor ontvangst van zijn pas.
e. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Avalonfitcentre pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar, alleen in overleg met het receptiepersoneel kan een overnameformulier worden ingevuld.
f. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Avalonfitcentre pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen een geringe vergoeding worden verkregen.
g. Een pashouder die, na stopzetting van zijn/haar abonnement, opnieuw lid wil worden van Avalon fitcentre zal, net als alle nieuwe inschrijvers, de € 25,- inschrijfgeld volledig moeten betalen. Uiteraard kunnen zowel nieuwe als her-inschrijvers hun voordeel halen bij eventuele lopende inschrijfacties.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij Avalonfitcentre kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal een jaar, daarna eventueel maandelijks opzegbaar.
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso. Betaling per maand is mogelijk tegen een toeslag van € 2,50 per maand.
c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornerinq om welke reden dan ook, krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Dit zal o.a. geschieden middels een extra incasso halverwege de maand. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, zal er een betalingsherinnering verstuurd worden. Blijft het lid na deze herinnering alsnog in gebreke, dan zal de vordering uit handen gegeven worden. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder
d. De Avalonfitcentre pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalings-verplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Avalonfitcentre vestiging worden geweigerd. Avalonfitcentre is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
e. Avalonfitcentre behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 weken voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd tenzij er een eventuele jaarlijkse indexering van maximaal 5 % wordt toegepast.

Artikel 3: Trainingstijden

a. Avalonfitcentre behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen alsmede het vervangen van personeel zoals receptie personeel, lesgevenden en begeleiders.
b. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Avalonfitcentre, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
c. Op officiële en erkende feestdagen is de Avalonfitcentre vestiging gerechtigd gesloten te zijn, zie hiervoor de tijden op de website.

Artikel 4: Beëindigen

a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een opzegformulier in te vullen bij de balie van Avalonfitcentre of als het lid zich online heeft ingeschreven een e-mail te sturen naar post@avalonfitcentre.nl met vermelding van pasnummer , vestigingsplaats en een ingescande handtekening anders kan de opzegging niet in behandeling worden genomen.
b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
c. De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
d. Avalonfitcentre behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Avalonfitcentre, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. Zowel Avalonfitcentre als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
c. Zowel Avalonfitcentre als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6: Huisregels

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Avalonfitcentre vestiging en hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Avalonfitcentre vestiging staan op de website www.avalonfitcentre.nl en zijn bij de balie van de Avalonfitcentre vestiging op te vragen.

Artikel 7: Rechtstoepassing

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Avalonfitcentre aangeqaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Avalonfitcentre, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Avalonfitcentre is gevestigd.
c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Avalonfitcentre te accepteren.

Artikel 8: Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst of het inzenden van het inschrijfformulier via onze website, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

© Avalon Fitcentre