GRATIS DAGKAART

  Vraag de gratis dagkaart aan
  en probeer ons vrijblijvend!

  PDF download:      Algemene voorwaarden en Huisregels

  ALGEMENE VOORWAARDEN:

  • De abonnementshouder, verleent machtiging aan Avalon fitcentre om een bedrag (of bedragen), van zijn of haar bankrekening af te boeken wegens contributie.
  • De abonnementshouder is verplicht de geldigheidsduur en de daaraan vastzittende contributie na te komen.
  • Bij een jaar abonnement zal, na afloop van het jaar, het lidmaatschap automatisch maandelijks worden verlengd.
  • Bij een seizoensabonnement zal, na afloop van de verplichte eerste drie maanden, het lidmaatschap automatisch maandelijks worden verlengd.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-.
  • Het abonnement start officieel altijd op de 1ste van de komende maand. De dagen of weken daarvoor kan er al gesport worden en zal deze “gebroken” maand  (in verhouding) opgeteld worden bij het inschrijfgeld en de eerste maandcontributie.  Eventuele inschrijfacties worden hier weer mee verrekend.
  • Opzeggen moet vóór de 1ste, minstens een maand vóór  de einddatum van het contract, gebeuren!
  • Opzeggen kan aan de balie of via de app van Avalon fitcentre.
  • De abonnementshouder dient rekening te houden met een eventuele jaarlijkse indexering van max 5% op 1 januari.
  • Het abonnement is persoonsgebonden en dus niet  overdraagbaar! Alléén in overleg met het receptiepersoneel, kan een overnameformulier worden ingevuld onder  bepaalde voorwaarden.
  • Een nieuwe abonnementshouder heeft de mogelijkheid om, vanwege bedenkingen, binnen een week na ondertekening het abonnement weer te beëindigen, ténzij er in deze week gebruik is gemaakt van de faciliteiten van Avalon fitcentre.
  • Tijdens het eerste bezoek aan de Avalon fitcentre vestiging zullen we een pasfoto maken en eventueel vragen om een ID-bewijs en/of bankpasje ter verificatie van de bij ons bekende gegevens.
  • Een abonnementshouder die, na stopzetting van zijn/haar abonnement, opnieuw lid wil worden van Avalon fitcentre zal, net als alle nieuwe inschrijvers, het inschrijfgeld volledig moeten betalen. Ook zal hij / zij weer met een jaarcontract moeten starten in de hoogste tarieven categorie.
  • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en  opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso. Contributies worden standaard per maand betaald.
  • Als de abonnementshouder weinig of geen gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten en wenst om teruggaaf van contributies, zal Avalon fitcentre niet aan die wens kunnen voldoen. Er zal dus geen restitutie van de contributie plaatsvinden.
  • Bij verhuizing, langdurige ziekte e.d kan in overleg met de manager, een passende oplossing worden gezocht voor  het abonnement. Hiervoor is wél een schriftelijk bewijs van  de desbetreffende instantie (gemeente, arts) nodig.  Het abonnement kan niet stop gezet worden voor vakanties.
  • Avalon fitcentre is niet aansprakelijk voor eigendommen die zoek raken tijdens het verblijf in het fitnesscentrum.
  • Avalon fitcentre is niet aansprakelijk voor letsel als gevolg van  het gebruikmaken van de faciliteiten in het centrum.
  • Op officiële en erkende feestdagen is de Avalon fitcentre vestiging gerechtigd gesloten te zijn, zie hiervoor de tijden op de website.
  • Avalon gaat zeer zorgvuldig om met alle vertrouwelijke gegevens en zal deze dus niet aan derden doorgeven  (zie AVG verklaring).
  • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, krijgt het lid een betalingsherinnering opgestuurd, met een koppeling om via i-deal alsnog te betalen. Blijft het lid na deze herinnering alsnog  in gebreke, dan kan het zijn dat de vordering uit handen wordt gegeven. Alle kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
  • De toegang tot Avalon fitcentre wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Avalon fitcentre vestiging worden geweigerd. Avalon fitcentre is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat  de betalingsverplichting vervalt.
  • Avalon fitcentre behoudt zich het recht voor tarieven tussen tijds te wijzigen. Tenminste 2 weken voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contract duur worden de prijzen niet gewijzigd. Dit gebeurt aan het eind van de contractperiode, tenzij er een jaarlijkse indexering van maximaal 5 % wordt toegepast.
  • Avalon fitcentre behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de  betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.
  • Avalon fitcentre behoudt zich het recht voor om trainingstijden, trainingsplaats, trainingsprogramma’s e.d. te wijzigen alsmede het vervangen van personeel zoals receptie personeel, lesgevende en begeleiders.

  HUISREGELS:

  • Als Avalon lid houd je altijd rekening met elkaar en werk je aan een prettige fitness omgeving voor iedereen.
  • Het is niet toegestaan om binnen het centrum te roken.
  • Om hygiënische én veiligheidsredenen is het niet toegestaan om op blote voeten of sokken te sporten.
  • Sportschoenen die tijdens het sporten worden gebruikt, dienen huishoudelijk schoon te zijn.
  • Tijdens het sporten is het dragen van sportkleding en het gebruik van een handdoek verplicht.
  • Het is verplicht na gebruik de materialen (zoals halters) op de desbetreffende plaats terug te leggen.
  • Iedereen wordt vriendelijk verzocht het gebruikte toestel schoon en droog achter te laten.
  • Om gebruik te kunnen maken van de kluisjes, zal je zelf een hangslotje moeten regelen.
  • Het is niet toegestaan om speciale cosmetische handelingen zoals: lichaamsdelen scheren, haren verven en nagels lakken, in het fitnesscentrum te verrichten. Deze handelingen horen meer thuis in de privé omgeving.
  • Het nuttigen van drankjes in de trainingsruimtes is alléén toegestaan als deze goed afsluitbaar zijn zoals flesjes en bidons.
  • Het is niet toegestaan om te trainen in combinatie met doping (stimulerende middelen), omdat wij vinden dat dit de veiligheid, de gezondheid én de sfeer niet ten goede komt.
  • Avalon fitcentre behoudt zich het recht voor om mensen die zich misdragen, uit het centrum te verwijderen zonder terugbetaling van lidmaatschapsgeld.
  • Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en huisregels van Avalon fitcentre te accepteren en te respecteren.

  PDF download:      AVG privacywet

  PRIVACYWET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING     AVG

  Avalon fitcentre, gevestigd aan Sint Hubertusstraat 2 Nijmegen en aan Nude 28h Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  contactgegevens
  https://www.Avalonfitcentre.nl
  hoofdvestiging Sint Hubertusstraat 2 Nijmegen
  H. Meijering is de functionaris gegevensbescherming van Avalon fitcentre. Hij/zij is te bereiken via post@avalonfitcentre.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Avalon fitcentre verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – voornaam / achternaam / pasfoto / geslacht / geboortedatum / adresgegevens / telefoonnummer / e-mailadres / bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Avalon fitcentre verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@avalonfitcentre.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Avalon fitcentre verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van jouw betaling.
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  – Om goederen en diensten bij je af te leveren.
  – Avalon fitcentre verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Avalon fitcentre neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Avalon fitcentre) tussen zit. Avalon fitcentre gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
  – Sportivity (web-based programma speciaal ontwikkeld voor onder andere sportscholen),
  – service van Buckaroo voor alle incasso en stornerings verwerkingen.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Avalon fitcentre bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Avalon fitcentre deelt jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Avalon fitcentre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Avalon fitcentre gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Ook gebruiken we geen sociale media plugins.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, en te corrigeren. Dit kun je zelf doen via een app die door Avalon fitcentre ter beschikking wordt gesteld. Gegevens zoals bankrekeningnummer en soort abonnement waarvoor contractueel getekend is kan uiteraard niet gewijzigd worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via post@avalonfitcentre.nl

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Avalon fitcentre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via post@avalonfitcentre.nl. Avalon fitcentre heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligde systemen van Sportivity

  © Avalon Fitcentre